You don't have javascript enabled. Good luck with that.
isfahanoffice
Isfahan Province International Exhibition Co.

پنج شنبه 22 تير ماه صورت مي گيرد:

بازديد گروهي شهرداران مناطق مختلف استان از نمايشگاه مبلمان و خدمات شهري

بازديد گروهي شهرداران مناطق مختلف استان از نمايشگاه مبلمان و خدمات شهري شهرداران مناطق مختلف استان از هفتمين نمايشگاه مبلمان شهري و چهارمين نمايشگاه تخصصي خدمات شهري بازديد مي كنند. به گزارش واحد رسانه شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان اين بازديد تخصصي و گروهي بعداز ظهر روز پنج شنبه 22 تيرماه همزمان با روز پاياني اين نمايشگاه صورت خواهد پذيرفت كه بي شك فرصت مناسبي براي غرفه داران و مشاركت كنندگان بخش خصوصي و همچنين بازديدكنندگان خواهد بود. گفتني است استان اصفهان هم اكنون داراي بيش از 100 شهرداري است و گفته مي شود بيشترين تعداد شهرداري ها را در ميان استان هاي مختلف كشور دارد.